Laboratory Staff

Lab Leadership

Weiping Zou, MD, PhD

Ilona Kryczek, PhD


Lab Manager

Wojciech Szeliga

Animal Technician

Sara Grove

Administrative Assistant

Teri Elkins


Graduate Students

Michael Pitter

Undergraduate Students

Amanda Sell

Research Staff

Yingjie Bian, PhD

Wan Du, PhD

Xueting Lang, PhD

Gaopeng Li. PhD

Jing Li, PhD

Shasha Li, PhD

Xiong Li, PhD

Peng Liao, PhD

Heng Lin, PhD

Karolina Okla

Linda Vatan, PhD

Weichao Wang, PhD

Shuang Wei, PhD

Houjun Xia, PhD

Yijian Yan, PhD

Jiali Yu, PhD

Jian Zhang, MD

Jiajia Zhou, PhD