Laboratory Staff

Lab Leadership
Weiping Zou, MD, PhD
Inka Kryczek, PhD


Research Staff
Yingjie Bian, PhD
Wan Du, PhD
Michael Green, MD, PhD
Fang Hua, PhD
Xueting Lang, PhD
Gaopeng Li. PhD
Jing Li, PhD
Peng Liao, PhD
Heng Lin, PhD
Tomasz Maj, PhD
Linda Vatan, PhD
Weichao Wang, PhD
Weimin Wang, PhD
Shuang Wei, PhD
Houjun Xia, PhD
Ying Xu, PhD
Jiali Yu, PhD
Hongjuan Zhang, PhD
Jian Zhang, MD
Jiajia Zhou, PhD


Lab Manager
Wojciech Szeliga


Administrative Assistant
Teri Elkins